Вчитување
Ул. 101 Бр.10, Долно Палчиште, Боговиње
Пон - Пет : 07:00 - 15:00
08000-8000

Почитувани корисници

Од почетокот на февруари оваа година ја презедовме услугата на општинското претпријатие во вашиот град Тетово а со тоа и обврската одговорно и професионално да го собираме комуналниот отпад. Во знак на благодарност за довербата и можноста што ни е дадена, Ве уверуваме дека ќе вложиме максимални напори да обезбедиме високо ниво на квалитет на нашите услуги, со што ќе ја оправдаме Вашата доверба.

Во тој контекст, во оваа прилика сакаме да се извиниме за тридневното доцнење во собирањето на сметот минатиот месец, кое се должи на објективни причини (потребата од одредување локација за претоварната станица и други технички предизвици на депонијата) кои за жал беа надвор од контрола на нашата компанија. Затоа, во иднина наша должност ќе биде да се погрижиме таквите состојби да не се повторат.

Покрај тоа, во иднина ќе се трудиме да ја развиваме и подобриме нашата дејност со јасна цел и визија за подобрување на услугите што ги нудиме.

Ја користиме оваа прилика да ве информираме дека на барање на општина Тетово, склучивме договори за техничка поддршка во наплатата на услугите што ги даваат јавните претпријатија ЈКП „Шари“ (јавно претпријатие за водоснабдување и одведување на отпадни води) и ЈКП „Тетово“ (јавно претпријатие за одржување на јавната чистота). Договорите се реализираат на тој начин што „Заубермахер“ го врши издавањето на заедничката фактура за сите комунални услуги во општина Тетово. Овде сакаме да нагласиме дека со тоа, „Заубермахер“ НЕ ЈА ПРЕЗЕДЕ И ОДГОВОРНОСТА за извршувањето на услугите што ги даваат општинските јавни претпријатија: ЈКП „Шари“ и ЈКП „Тетово“.

Ви благодариме за соработката во градењето чиста животна средина вредна за живеење!

Të nderuar përdorues

Që nga fillimi i muajit shkurt të këtij viti, kemi marrë përsipër shërbimin e ndërmarjes komunale në qytetin tuaj të Tetovës dhe bashkë me të edhe obligimin për mbledhjen e mbetjeve komunale në mënyrë të përgjegjshme dhe profesionale. Në shenjë mirënjohjeje për besimin dhe mundësinë që na është dhënë, ju sigurojmë se do të bëjmë çdo përpjekje për të garantuar një nivel të lartë cilësie në shërbimet tona, duke justifikuar kështu besimin tuaj.

Në këtë kontekst, shfrytëzojmë rastin për të kërkuar falje për vonesën treditore në mbledhjen e mbetjeve muajin e kaluar, e cila ishte për arsye objektive (nevoja për të përcaktuar një vendndodhje për stacionin e transferimit dhe sfida të tjera teknike në deponi) të cilat fatkeqësisht ishin jashtë kontrollit të kompanisë sonë. Prandaj, në të ardhmen do të jetë detyra jonë të sigurojmë që situata të tilla të mos përsëriten.

Gjithashtu, në të ardhmen do të përpiqemi të zhvillojmë dhe përmirësojmë veprimtarinë tonë me qëllim dhe vizion të qartë për të përmirësuar shërbimet që ofrojmë.

Shfrytëzojmë rastin t'ju informojmë se me kërkesë të Komunës së Tetovës kemi lidhur marrëveshje për mbështetje teknike në faturimin e shërbimeve të ofruara nga ndërmarrjet publike NPK „Sharri"(ndërmarrje publike për furnizim me ujë të pijshëm dhe mënjanimin e ujërave të zeza) dhe NPK „Tetova" (ndërmarrje publike për mirëmbajtjen e pastërtisë publike). Kontratat realizohen në atë mënyrë që “Saubermacher” lëshon faturën e përbashkët për të gjitha shërbimet komunale në komunën e Tetovës. Këtu duam të theksojmë se me atë “Saubermacher” NUK MERR PËRGJEGJËSI për kryerjen e shërbimeve të ofruara nga ndërmarrjet publike komunale: NPK „Sharri” dhe NPK „Tetova”.

Faleminderit për bashkëpunimin në ndërtimin e një mjedisi jetësor të vlefshëm për të jetuar!

// За нас //

Saubermacher Тетово

Саубермахер Тетово ивршува комунални услуги во територијата на општина Тетово, поточно собирање и депонирање на комунален отпад до регионалната депонија Русино. Главната мисија на компанијата е соодветно исполнување на јавните потреби, како и редовно и квалитетно извшување на услугите (управување со отпад), достапни за сите граѓани и правни субјекти во градот Тетово и регионот, вклучително и заштитата на животната средина.

Компанијата се состои од повеќе сектори:

01
Финансии и сметководство
Сектор за финансиски работи и сметководство
02
Заеднички служби
Сектор за правни работи,човечки ресурси и безбедност при работа
03
Оператива и Логистика
Сектор за оператива и логистика
04
Сектор за продажба
Сектор продажба

1234

Партнери

1234

Правни лица

1234

Физички лица

1234

Вработени

// Дејности //

Дејности на Saubermacher Тетово

Компанијата ги извршува секојдневните потреби за собирање и депонирање на отпад:

Собирање и депонирање на комунален отпад - физички лица/домаќинства

Собирање и депонирање на комунален отпад - правни лица/мали субјекти

Собирање и депонирање на комунален отпад - правни лица/големи субјекти

15 Years Of Experience In Auto Servicing

Tempor erat elitr rebum at clita. Diam dolor diam ipsum sit. Aliqu diam amet diam et eos. Clita erat ipsum et lorem et sit, sed stet lorem sit clita duo justo magna dolore erat amet

Quality Servicing

Expert Workers

Modern Equipment

Read More

15 Years Of Experience In Auto Servicing

Tempor erat elitr rebum at clita. Diam dolor diam ipsum sit. Aliqu diam amet diam et eos. Clita erat ipsum et lorem et sit, sed stet lorem sit clita duo justo magna dolore erat amet

Quality Servicing

Expert Workers

Modern Equipment

Read More

15 Years Of Experience In Auto Servicing

Tempor erat elitr rebum at clita. Diam dolor diam ipsum sit. Aliqu diam amet diam et eos. Clita erat ipsum et lorem et sit, sed stet lorem sit clita duo justo magna dolore erat amet

Quality Servicing

Expert Workers

Modern Equipment

Read More